Privacyverklaring

Lent, mei 2018
Privacyreglement van onze vereniging SSL Lent
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze vereniging

Algemeen
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

1. Identiteit
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die SSL Lent verricht ten behoeve van het verwerken van persoonsgegevens.
Bedrijfsgegevens:
SSL Lent (Sport voor Senioren Lent)
Email: info@ssllent.nl
Website: www.ssllent.nl               KvK: 9155983

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt
SSL Lent is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de vereniging plaatsvindt.
Onze vereniging kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u zich inschrijft als lid van onze vereniging, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan ons verstrekt.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken op basis van de (lidmaatschaps)-overeenkomst en toestemming:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
Deze gegevens worden in een Exel-bestand bijgehouden, opgeslagen op een versleutelde computerschijf en versleutelde USB-stick.
• Wij hebben kennis van uw IBAN-nummer als gevolg van uw betaling van het lidmaatschap van de vereniging.
Het IBAN-nummer wordt door SSL alleen gebruikt bij het via incasso innen van lidmaatschapsgelden. Hiervoor dient altijd een machtiging te worden verleend door het betreffende lid aan de penningmeester van de vereniging.

3. Waarom heeft SSL deze gegevens nodig
SSL verwerkt persoonsgegevens alleen in het kader van de ledenadministratie .
• Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door het aan u verstrekken van een ledenlijst op papier.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang

4. Hoelang worden deze gegevens bewaard
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor een goede ledenadministratie. Oud leden worden 2 jaar na beëindiging van hun lidmaatschap uit het ledenbestand verwijderd.

5. Delen met derden
Uw gegevens worden in niet aan derden verstrekt. In een enkel geval kan het voorkomen dat de Gemeente bij de aanvraag van subsidie als bewijs een ledenlijst vraagt. Deze lijst zal dan geschoond worden van gegevens die niet relevant zijn voor de Gemeente en het doel waarvoor deze worden gevraagd.

6. Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn en mogelijk is in het kader van de ledenadministratie.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een verzoek kenbaar maken e-mailadres info@ssllent. Wij zullen daar binnen 2 weken op reageren.

7. Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als SSL bovengenoemde niet naleeft.

8. Websitebezoek
Op de website van SSL worden de algemene bezoekersgegevens niet bijgehouden. Wel kan SSL persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website verstrekt. SSL kan in dat geval de persoonsgegevens verwerken zoals aangegeven in artikel 2 van deze privacyverklaring.
SSL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SSL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.